Internationale werking

Internationale werking

 

Werken van Belgische auteurs en uitgevers worden uiteraard ook gefotokopieerd, geprint, en digitaal hergebruikt en verspreid in het buitenland. Hetzelfde geldt voor werken van buitenlandse auteurs en uitgevers op het Belgische grondgebied. Reprobel en gelijkaardige buitenlandse beheersvennootschappen willen elkaar daarom wederzijds vertegenwoordigen op hun respectieve grondgebied, en vergoedingen voor het (her)gebruik van werken uit hun repertoire uitwisselen.

 

Daarvoor heeft Reprobel meer dan 40 ‘representatie-overeenkomsten’ afgesloten met buitenlandse beheersvennootschappen. Een geactualiseerde lijst van die overeenkomsten vindt u hier.

 

De meeste representatie-overeenkomsten van het klassieke A-type (met wederzijdse uitwisseling van vergoedingen) hebben betrekking op de vergoedingen in de private en de publieke sector en in de sector van het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Een beperkter aantal representatie-overeenkomsten heeft betrekking op het openbaar leenrecht. Sommige leden-beheersvennootschappen van Reprobel hebben individuele mandaatovereenkomsten lopen met buitenlandse partnervennootschappen voor welbepaalde categorieën van werk of dragers of voor welbepaalde gebruiken.

 

Als stelregel geldt dat mandaten in het kader van internationale representatie-overeenkomsten zijn afgelijnd op de grenzen van de nationale vergoedingsregelingen of licenties (voor de private en de publieke sector dus fotokopies, prints en digitaal hergebruik, voor de sector onderwijs en wetenschappelijk onderzoek fotokopieën, prints, scans, digitale kopieën en mededeling via een beveiligd netwerk). U vindt het repertoire van de buitenlandse partnerorganisaties en eventuele gebruiksbeperkingen of uitsluitingen (‘opt-outs’) op hun website.

 

Met partnerorganisaties in landen waarvan het repertoire eerder zelden in België wordt gebruikt of die nog in een opstartfase zitten, sluit Reprobel doorgaans representatie-overeenkomsten van het type B. Dat betekent dat elke beheersvennootschap de vergoedingen die ze op haar eigen grondgebied int voor de betreffende buitenlandse rechthebbenden, mag inhouden en verdelen onder haar eigen rechthebbenden. De vergoedingen zijn in dit geval doorgaans zo beperkt dat een daadwerkelijke uitwisseling van fondsen administratief te belastend is.

 

Reprobel garandeert in het kader van haar representatie-overeenkomsten meestal de ‘nationale behandeling’ van buitenlandse rechthebbenden. Dat betekent dat ze die rechthebbenden behandelt alsof het Belgische rechthebbenden zijn. Dit principe is in ieder geval gewaarborgd ten overstaan van rechthebbenden in een ander land van de EU. Voor de meeste landen buiten de EU geldt dit (op grond van de Conventie van Bern) ook voor de auteurs, maar niet noodzakelijk voor de uitgevers. Is nationale behandeling niet van toepassing, dan speelt de ‘wederkerigheid’ en krijgen buitenlandse rechthebbenden slechts de rechten van Belgische rechthebbenden in de mate dat die in dat buitenland ook voor Belgische rechthebbenden gewaarborgd zijn.

 

Reprobel heeft voor elke exploitatiewijze specifieke verdelingsregels voor vergoedingen uit of naar het buitenland. Die maken deel uit van haar organieke documenten.

 

Reprobel is een actief lid van de International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO), met zetel in Brussel.

 

Bericht aan niet-aangesloten auteurs (Canada / Quebec – Minnelijke regeling Copibec / Universiteit Laval 2018): 

Bent u auteur en komt uw naam voor op de lijst die u hier vindt, dan kan u het u toegewezen bedrag aan morele rechten als “niet-aangesloten rechthebbende” claimen. U kan hiervoor gewoon een mailtje zenden aan dco@reprobel.be.