Prints

Voor fotokopieën van auteursrechtelijk beschermde werken die ondernemingen, vrije beroepen, zelfstandigen, kopieerwinkels, vzw’s en overheidsinstellingen allerhande (en, in sommige gevallen, ook professionele actoren in andere sectoren) met een intern-professioneel doel nemen, geldt een ‘wettelijke licentie’. Ze kunnen, binnen de grenzen van de wet, die fotokopieën nemen zonder de toestemming van de auteur of de uitgever. Daar staat wel een bij wet en KB geregelde vergoeding tegenover: de reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding.

De wettelijke licentie is echter uitdrukkelijk beperkt tot fotokopieën. Voor de prints van auteursrechtelijk beschermde werken en uitgaven met een intern-professioneel doel in (hoofdzakelijk) de privésector en de overheidssector speelt het normale, exclusieve auteursrecht. Dat geldt ongeacht de aard van het bronwerk (online of op een drager zoals een cd-rom).

Dat betekent dat die prints niet kunnen worden genomen zonder de toestemming van de auteur of de uitgever. Geen nood echter, want Reprobel biedt u voortaan een licentieovereenkomst aan voor de prints.

Reprobel is hiervoor gemandateerd door het leeuwendeel van de Belgische auteurs en uitgevers (via haar 15 leden-beheersvennootschappen) én door haar buitenlandse partnervennootschappen. Reprobel vertegenwoordigt ook voor de prints dus een wereldwijd repertoire.

Als er voor de prints specifieke ‘opt-outs’ zouden gelden (op het niveau van individuele Belgische of buitenlandse rechthebbenden en/of van sommige van hun werken of uitgaven), zal u die op deze pagina vinden. Een lijst met de bilaterale representatie-overeenkomsten van Reprobel vindt u hier.

De inning voor de prints gebeurt op basis van specifieke innings- en tariferingsregels die de raad van bestuur van Reprobel heeft aangenomen. U vindt die innings- en tariferingsregels hier. Daarin leest u meer over de draagwijdte van de printlicentie en over het toepasselijke tarief.

Net als voor fotokopieën kan u voor prints afrekenen op volumebasis aan het specifieke paginatarief maar er kan ook worden gekozen voor een vaste jaarvergoeding per relevante werknemer op basis van het onderliggende reproductievolume.

In de praktijk sluit u een overeenkomst voor zowel de fotokopieën onder de wettelijke licentie als de prints op mandaatbasis. De afrekening gebeurt apart voor beide papieren reproductievormen. In sommige gevallen (bv. als uw kopieerapparaat geen aparte tellerstanden heeft) kan u vermengd betalen voor fotokopieën en prints samen.

Een model van licentie-overeenkomst vindt u hier.

De factuurvoorwaarden van Reprobel vindt u hier.

In de nabije toekomst zal Reprobel u ook de mogelijkheid bieden om (op papier of online) aan te geven voor de prints. Reprobel kan voor de prints ook specifieke standaardroosters uitwerken, zoals die onder de wettelijke licentie al bestaan voor de fotokopieën.

Voortaan fungeert Reprobel als een uniek loket voor zowel fotokopieën als voor prints van auteursrechtelijk beschermde werken en uitgaven, en dus voor alle reproducties op papier van die werken/uitgaven. Makkelijk en gebruiksvriendelijk, en met een maximale rechtszekerheid voor de professionele gebruiker.

Wilt u een licentie-overeenkomst afsluiten voor de prints, dan neemt u contact op met de klantendienst van Reprobel via contracten@reprobel.be.