Organisatie

Reprobel is een ‘beheersvennootschap’. Een beheersvennootschap is een privévennootschap (in het geval van Reprobel een bcvba) die auteursrechten of aanverwante vergoedingsrechten beheert voor rekening van meer dan één begunstigde (in het geval van Reprobel auteurs en uitgevers). Een beheersvennootschap is dus een onderneming en geen overheidsinstelling, maar dan wel een onderneming met een bijzonder doel.

Het bijzondere aan een beheersvennootschap is dat ze die rechten niet int, beheert en verdeelt voor rekening van zichzelf maar wel voor rekening van de begunstigden voor wier rekening ze optreedt. Na aftrek van haar werkingskosten en van de wettelijk verplicht aan te leggen reserves en provisies, verdeelt een beheersvennootschap alle geïnde rechten daarom onder die begunstigden (of hun vertegenwoordigers).

Een beheersvennootschap is vergund door de bevoegde minister (de minister van Economie), en werkt onder het toezicht van een Controledienst van de beheersvennootschappen, ingesteld bij de FOD Economie en van een commissaris (in het geval van Reprobel is dat KPMG).

Beheersvennootschappen werken in een strikt regelgevend kader (pag. 9 “Collectief rechtenbeheer”) op het stuk van controle, transparantie en administratieve en boekhoudkundige organisatie. Als u een klacht heeft over een beheersvennootschap, kan u die allereerst bij die vennootschap zelf indienen maar u kan met die klacht ook terecht bij de Controledienst. Meer informatie over hoe u een klacht kan indienen, vindt u hier.

Daarnaast heeft elke beheersvennootschap ook een set van intern-organieke documenten (zoals statuten, verdelingsregels, …) die haar werking beheersen en die ze strikt moet respecteren. De statuten van Reprobel vindt u hier.

Een beheersvennootschap wordt aangestuurd en gecontroleerd door haar leden. Het zijn dus (de vertegenwoordigers van) auteurs en uitgevers die het laatste woord hebben over de werking van Reprobel en over haar inningen, beheer en verdelingen, tenzij de wet bijzondere bepalingen oplegt. Omdat een beheersvennootschap er is voor haar begunstigden, heeft ze er ook alle belang bij om transparant te zijn en om zo kostenefficiënt mogelijk te werken. Hoe zuiniger het beheer van Reprobel, hoe meer geld er netto naar de auteurs en de uitgevers kan terugvloeien.

Reprobel is een ‘centrale beheersvennootschap’. Dit houdt in dat ze, op grond van de wet, als enige op het Belgische grondgebied bepaalde vergoedingen uit ‘wettelijke licenties’ mag innen. Dat was het geval voor de oude reprografieregeling zoals die bestond tot eind 2016. Dat is vanaf het referentiejaar 2017, het geval voor de nieuwe reprografievergoeding en de nieuwe wettelijke uitgeversgoeding, evenals voor de nieuwe vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dat is nog steeds het geval voor het openbaar leenrecht.

Het bijzondere aan een wettelijke licentie is dat het niet de auteurs en de uitgevers zijn die het licentietarief bepalen, maar de wet- en de regelgever (de bevoegde minister). Vergoedingen uit wettelijke licenties zijn ook geen belasting of taks, maar een vergoeding voor het aanzienlijke economische nadeel dat auteurs en uitgevers lijden door het bestaan en de toepassing van uitzonderingen op het exclusieve auteursrecht. Als Reprobel in het kader van een wettelijke licentie vergoedingen int, vertegenwoordigt ze wettelijk alle begunstigden op het Belgische grondgebied.

In het kader van de oude reprografieregeling en van de nieuwe reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding treedt Reprobel uitsluitend op voor rekening van auteurs en uitgevers (oude reprografieregeling) of voor rekening van auteurs (nieuwe reprografievergoeding) of uitgevers (wettelijke uitgeversvergoeding). In het kader van het openbaar leenrecht en van de nieuwe vergoedingsregeling inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek treedt Reprobel ook op voor andere rechthebbenden, met name uitvoerende kunstenaars en muziek- en filmproducenten. Reprobel doet dat op grond van een mandaatovereenkomst die ze hiervoor met Auvibel heeft gesloten of nog zal sluiten. Auvibel is de centrale beheersvennootschap voor de thuiskopievergoeding, en vertegenwoordigt (ook) uitvoerende kunstenaars en muziek- en filmproducenten.

Daarnaast kan Reprobel, net als elke andere beheersvennootschap, ook vergoedingen innen op grond van een bijzonder mandaat van haar eigen vennoten of van individuele begunstigden. Dat zijn beheersvennootschappen van auteurs of uitgevers, of individuele auteurs of uitgevers. Zo zal Reprobel in de nabije toekomst een aanvullende licentie op mandaatbasis aanbieden voor de prints van auteursrechtelijk beschermde werken of uitgaven met een intern-professioneel doel in de privésector en de overheidssector.

Reprobel is een uniek aangifte- en betalingsloket voor sommige vergoedingen uit wettelijke licenties, maar ze is tegelijk slechts een intermediair en een doorgeefluik van de geïnde vergoedingen.

Een uniek betalingsloket

Een uniek betalingsloket verlaagt de administratieve last voor de (professionele) gebruikers aanzienlijk. Ze moeten geen licenties sluiten met tienduizenden auteurs en/of uitgevers, maar kunnen aangeven en betalen aan of onderhandelen met één centraal aanspreekpunt.

Een doorgeefluik van vergoedingen

Reprobel verdeelt de vergoedingen die ze int, in de regel echter niet zelf onder individuele auteurs of uitgevers.

De vennoten van Reprobel zijn immers zelf beheersvennootschappen van auteurs of van uitgevers . Reprobel groepeert vijftien van die beheersvennootschappen: van en voor auteurs van literaire werken zoals romans en dichtbundels, auteurs van informatieve, educatieve en wetenschappelijke werken, fotografen, scriptschrijvers, illustratoren, journalisten, …: en van en voor uitgevers van boeken, kranten, tijdschriften en muziekwerken (met uitzondering van bladmuziek).

De leden-beheersvennootschappen van Reprobel verdelen de vergoedingen die ze van Reprobel ontvangen onder hun individuele leden (auteurs of uitgevers) op grond van hun eigen verdelingsregels, die specifiek zijn toegesneden op de sector waarin die beheersvennootschappen actief zijn en op het repertorium van hun leden. Het verdelingssysteem van Reprobel is dus piramidaal.

De beheersvennootschappen van de auteurs beslissen, op het niveau van Reprobel, samen over de verdeling van de vergoedingen voor hun leden in het Auteurscollege van Reprobel. De beheersvennootschappen van de uitgevers doen dat in het Uitgeverscollege.

Beide Colleges werken autonoom van elkaar wat de verdeling betreft, op basis van eigen verdelingsregels. Er zijn verdelingsregels voor vergoedingen uit wettelijke licenties die Reprobel int op het Belgische grondgebied maar evengoed voor vergoedingen die Reprobel int bij buitenlandse partnerorganisaties of – in de andere richting – die ze toewijst aan buitenlandse begunstigden. Er zijn aparte verdelingsregels voor ‘niet-aangesloten begunstigden’ die rechtstreeks vergoedingen van Reprobel willen ontvangen. En tot slot moet Reprobel, als ze vergoedingen int op mandaatbasis (bv. in de nabije toekomst voor de prints van auteursrechtelijk beschermde werken of uitgeven), daarvoor zowel innings- en tarificeringsregels als verdelingsregels aannemen.

Als Reprobel optreedt in het kader van een wettelijke licentie, dan moeten haar verdelingsregels worden goedgekeurd door de bevoegde minister (de minister van Economie).

Individuele auteurs en uitgevers kunnen, als ‘niet-aangesloten begunstigden’, ook rechtstreeks vergoedingen van Reprobel ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in het deel over de reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding, het deel over de nieuwe vergoeding inzake onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en in het deel over het openbaar leenrecht.

Daarnaast treedt Reprobel soms ook op voor andere begunstigden dan auteurs en uitgevers. Ze doet dat op grond van de wet en van een specifieke mandaatovereenkomst. In dat geval wordt een overeengekomen deel van de geïnde vergoedingen doorgestort naar die andere begunstigden. Concreet zijn dat uitvoerende kunstenaars en muziek- en filmproducenten.

Een deel van de door Reprobel geïnde vergoedingen wordt toegewezen aan buitenlandse auteurs en uitgevers. Omgekeerd ontvangen Belgische auteurs en uitgevers via Reprobel ook vergoedingen voor het gebruik van hun werken of uitgaven in het buitenland. Meer informatie over de internationale representatie-overeenkomsten van Reprobel vindt u hier.

Meer informatie over de werking van Reprobel en over haar inningen en verdelingen, vindt u hier.

Reprobel is een belangrijke speler in de Belgische creatieve en cultuurindustrie. De vergoedingen die Reprobel int, zijn voor auteurs en uitgevers een substantiële aanvullende inkomstenbron. Daardoor kunnen ze blijven inzetten op creatie, innovatie en investeringen, ook in de digitale wereld, en is de kwaliteit en de kwantiteit van de informatieverspreiding en het titelaanbod en de culturele diversiteit gewaarborgd. België is immers een klein land met drie taalgemeenschappen en grote en economisch krachtige(re) buurlanden, wat haar creatieve en cultuurproductie aan beide zijden van de taalgrens extra kwetsbaar maakt.

De Belgische creatieve en cultuurindustrie is één van de motoren van de Belgische (kennis)economie. Daarin vertegenwoordigt de uitgeefsector in zijn eentje ongeveer 0,5% van het Belgische BBP. De uitgeefsector is ook nog sterk lokaal verankerd, met een belangrijk deel KMO’s die voor lokale tewerkstelling zorgen. Het leeuwendeel van de vergoedingen die Reprobel int (tussen 85 en 90%) gaat ook naar Belgische begunstigden en vloeit dus niet weg naar het buitenland.

Meer informatie over de creatieve en cultuurindustrie vindt u hier voor België, hier voor Vlaanderen en hier voor Franstalig België.

Reprobel groepeert vijftien beheersvennootschappen van auteurs of uitgevers. Er zijn acht beheersvennootschappen van en voor auteurs (auteurs van literaire werken zoals romans en dichtbundels en van informatieve, educatieve en wetenschappelijke werken, fotografen, scriptschrijvers, illustratoren, journalisten …); en daarnaast zeven beheersvennootschappen van en voor uitgevers van boeken, kranten, tijdschriften en muziekwerken (met uitzondering van bladmuziek).

Een lijst met de leden-beheersvennootschappen van Reprobel aan auteurskant vindt u hier.

Een lijst met de leden-beheersvennootschappen van Reprobel aan uitgeverskant vindt u hier.

Het zijn de leden-beheersvennootschappen van Reprobel die, in de regel, instaan voor de verdeling van de door Reprobel geïnde vergoedingen onder hun eigen leden: de finale begunstigden, de individuele auteurs en uitgevers. Ze doen dat op grond van hun eigen verdelingsregels, die specifiek zijn toegesneden op de sector waarin die beheersvennootschappen actief zijn en op het repertorium van hun leden.

Het Auteurscollege en het Uitgeverscollege van Reprobel wijzen de vergoedingen voor verdere verdeling toe aan de onderscheiden leden-beheersvennootschappen. Het aandeel van elke beheersvennootschap wordt bepaald op grond van de eigen verdelingsregels van elk College.

De Colleges van Reprobel zijn ook een forum om informatie uit te wisselen en te debatteren of te overleggen, en om gemeenschappelijke standpunten te ontwikkelen over thema’s die de auteurs of uitgevers aanbelangen.

De voorzitter van het Auteurscollege is Marie Gybels (SOFAM). De voorzitter van het Uitgeverscollege is Bernard Gérard (Copiebel).

De vijftien leden-beheersvennootschappen van Reprobel (van auteurs of uitgevers) vormen samen haar algemene vergadering en haar raad van bestuur.

De voorzitter van de raad van bestuur is Anne-Lize Vancraenem (SAJAM), de ondervoorzitter Bernard Gérard (Copiebel).

De penningmeester van Reprobel namens de auteurs is Marie-Michèle Montée (Assucopie). De penningmeester namens de uitgevers is Kris Van de Kerckhove (Librius).

Het team van Reprobel bestaat uit 14 personeelsleden (uitgedrukt in VTE).