Nieuw sinds 2017

Welkom op de nieuwe website van Reprobel.

De website heeft een grondige facelift gekregen. Hij bevat meer visuele elementen en gerichtere informatie.

De facelift was ook inhoudelijk nodig, en wel om de twee redenen die u hieronder vindt.

reprobel icon new mirror

Nieuwe reprografieregeling (privé- en overheidssector)

De Belgische wetgever heeft allereerst de ‘reprografieregeling’ grondig gewijzigd met ingang van 1 januari 2017. De reprografieregeling is een wettelijke regeling die bepaalt onder welke voorwaarden professionele gebruikers (voornamelijk in de privésector en de overheidssector) fotokopieën van auteursrechtelijk beschermde werken mogen maken, en die ook bepaalt welke vergoeding auteurs en uitgevers daarvoor moeten ontvangen.

Voortaan bestaan er twee vergoedingen naast elkaar: de eigenlijke ‘reprografievergoeding’ ten bate van de auteurs, en een apart ingestelde vergoeding ten bate van de uitgevers voor ‘reproducties op papier van hun uitgaven op papier’ (de ‘wettelijke uitgeversvergoeding’). Het paginatarief van de beide nieuwe vergoedingen is echter hetzelfde, en ze worden samen geïnd via een uniek loket: Reprobel. Het (basis)paginatarief voor de beide vergoedingen samen is, voor het referentiejaar 2017, € 0,0554 . Voor het referentiejaar 2018 geldt hetzelfde (basis)paginatarief.

De wetgever heeft, met ingang van 1 januari 2017, de oude reprografievergoeding op (onder meer) kopieerapparaten en multifunctionele apparaten (MFD, AiO) geschrapt. De verhoging van de paginavergoeding moet het wegvallen van de apparatenvergoeding deels compenseren.

Alleen zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, verenigingen en overheidsinstellingen moeten in de regel de reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding betalen. Papieren reproducties die particulieren nemen in en voor de thuisomgeving, vallen voortaan onder de ‘thuiskopieregeling’. Voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek heeft de wetgever een aparte regeling uitgewerkt, die naast papieren reproducties ook welbepaalde digitale handelingen omvat (zie verder).

Meer informatie over de nieuwe reprografievergoeding en wettelijke uitgeversvergoeding vindt u hier. Het kan echter zijn dat u nog vergoedingen moet betalen onder de oude reprografieregeling die bestond tot en met referentiejaar 2016. Meer informatie over deze oude vergoedingsregeling vindt u hier.

Vanaf het referentiejaar 2017 is er

  • geen apparatenvergoeding meer inzake reprografie
  • een paginavergoeding ten bate van auteurs (reprografievergoeding) en een apart ingestelde paginavergoeding ten bate van uitgevers (wettelijke uitgeversvergoeding), die samen worden geïnd en die in hoofdzaak moeten worden betaald door zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, verenigingen en overheidsinstellingen
  • een hoger paginatarief (voor de beide vergoedingen samen) voor de fotokopieën van auteursrechtelijk beschermde werken of uitgaven onder de wettelijke licentie (€ 0,0554)
  • geen aparte vergoeding meer voor kleurenkopieën
  • geen verschillend tarief meer naargelang u meewerkt aan de inning of niet
  • wel een wettelijk sanctietarief bij onvolledige, duidelijk onjuiste of laattijdige aangifte (€ 0,0846 voor de beide vergoedingen samen)
  • een nieuw en gebruiksvriendelijk online aangifte betalingsportaal (uw inloggegevens vindt u op het papieren aangifteformulier)
  • een aparte vergoedingsregeling voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  • geen reprografievergoeding maar in de toekomst mogelijk wel een thuiskopievergoeding voor papieren reproducties die particulieren nemen in en voor hun familiekring

Nieuwe regeling voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

In de zomer van 2017 verscheen een Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad dat de vergoeding regelt voor welbepaalde exploitatiehandelingen van auteursrechtelijk beschermde werken, databanken en prestaties, als die handelingen gesteld worden ter illustratie bij onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek. Ook de onderliggende uitzonderingen op het auteursrecht werden aangepast en verruimd.

Fotokopieën die met dit specifieke onderwijs- of onderzoeksdoel worden genomen, hebben sinds 1 januari 2017 de (oude) reprografieregeling verlaten en maken voortaan deel uit van de nieuwe, aparte vergoedingsregeling voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Die nieuwe regeling omvat – binnen de grenzen van de wet – echter ook prints, digitale kopieën en mededelingen via een beschermd netwerk in onderwijs- en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, uiteraard voor zover ze ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek worden genomen/verricht.

De nieuwe vergoedingsregeling voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek geldt in beginsel voor twee jaar (2017 en 2018). Voor het referentiejaar 2018 werden de vergoedingen wel geïndexeerd.

De vergoeding is een forfaitair jaarlijks bedrag per leerling, student of vorser, wat het onderwijs betreft gemoduleerd per onderwijstype en -niveau.

reprobel icon new mirror

Wat blijft hetzelfde?

De andere vergoeding die Reprobel traditioneel int, die voor het openbaar leenrecht, werd niet gewijzigd. Daarvoor blijft alles dus bij het oude. Meer informatie over deze vergoedingsregeling vindt u hier.

Ook de informatie op de website over Reprobel als organisatie en over haar internationale werking, evenals de financiële informatie, bleef grotendeels ongewijzigd.